Fragt fra 29,-
ekskl. moms
Kundeservice
Telefon/chat
7-16 (7-15)
Hurtig levering
1-2 dage på
lagervarer
e-mærket
Din tryghed

Handelsbetingelser, gældende for erhvervskunder
​Handelsbetingelserne kan du også finde her i pdf-format.

Generelle oplysninger

Erenfred Pedersen A/S
Aktieselskab
16731803
Rebslagervej 7, 9000 Aalborg
info@ep.dk
70267722
1992

Betingelser

Almindelige leveringsbetingelser, NL01, med tilføjelser/afvigelser for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 2001 af Hovedorganisationen Dansk Industri, Danmark, Metalliteollisuuden Keskusliitto - Metallindustriens Centralforbund ry., Finland, Teknologibedriftenes Landsforening, Norge, samt Sveriges Verkstadsindustrier Sverige.

Anvendelse

1. Disse almindelige leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt parterne skriftligt eller på anden måde har aftalt dem. Gælder leveringsbetingelserne for en leverance, skal eventuelle fravigelser ske ved skriftlig aftale mellem parterne.
Når udtrykket "skriftlig(t)" anvendes i disse betingelser, betyder det et dokument underskrevet af begge parter eller brev, telefax, elektronisk post eller andre former, som parterne er blevet enige om.

Produktinformation

2. Oplysninger i produktinformation og prislister er kun bindende i det omfang, aftalen udtrykkeligt henviser til dem.

Tekniske dokumenter og teknisk information

3. Alle tegninger og andre tekniske dokumenter vedrørende materiellet eller fremstillingen heraf som før eller efter aftalens indgåelse overlades fra den ene part til den anden, tilhører den part, som har udleveret dem. Modtagne tegninger, andre tekniske dokumenter eller teknisk information kan ikke uden samtykke fra den anden part anvendes til andet end det, der var formålet med overladelsen. Uden samtykke fra den anden part må det nævnte materiale ikke kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til tredjemands kundskab.

4. Sælgeren skal senest ved leveringen vederlagsfrit forsyne køberen med et eller et større aftalt antal eksemplarer aftegninger og andre tekniske dokumenter, som er tilstrækkeligt udførlige til, at køberen kan udføre montering, idriftsætning, drift og vedligeholdelse (herunder løbende reparationer) af alle materiellets dele. Sælgeren har dog ikke pligt til at udlevere tegninger og dokumenter, som ligger til grund for fremstilling af materiellet eller reservedele.

Leveringsprøve

5. Såfremt der er aftalt leveringsprøve, skal prøven udføres der, hvor materiellet fremstilles, medmindre et andet sted er aftalt. Såfremt tekniske krav til prøven ikke er aftalt, skal denne udføres i overensstemmelse med sædvanlig praksis i den pågældende branche i det land, hvori materiellet fremstilles.

6. Sælgeren skal skriftligt underrette køberen om en leveringsprøve i så god tid, at køberen kan være til stede. Såfremt køberen har modtaget en sådan underretning, kan leveringsprøve afholdes, selv om køberen ikke er repræsenteret ved prøven. Sælgeren skal føre protokol over leveringsprøven. Prøveprotokollen skal sendes til køberen. Prøveprotokollen skal anses for at give en korrekt beskrivelse af leveringsprøvens gennemførelse og dennes resultat, medmindre køberen beviser noget andet.

7. Såfremt materiellet ved en leveringsprøve viser sig ikke at være kontraktmæssigt, skal sælgeren så hurtigt som muligt sørge for, at materiellet bringes i overensstemmelse med aftalen. På køberens forlangende skal ny leveringsprøve derefter udføres. Var manglen ubetydelig kan ny leveringsprøve dog ikke forlanges.

8. Medmindre anden fordeling er aftalt, bærer sælgeren alle omkostninger ved leveringsprøver, som udføres, hvor materiellet fremstilles. Køberen bærer dog alle omkostninger for sine repræsentanter, herunder rejse- og opholdsudgifter, i forbindelse med sådanne leveringsprøver.

Levering

9.0 Leveringspriser ved køb på https://www.ep.dk, såfremt andet er aftalt parterne i mellem.

For at få din vare leveret skal du betale fragt. Fragten afhænger af pakkens vægt og dimensioner.
Herunder kan du se, hvad din forsendelse koster:
På www.ep.dk er produkterne inddelt i 4 kategorier

Kategori 0: Værktøj
Kategori 1: Værktøj og mindre materiel
Kategori 2: Større materiel og pallevarer
Kategori 3: Forespørgselsprodukter
Fordelingen af produkter i kategorierne er foretaget på baggrund af det pågældende produkts vægt og dimensioner. Ved køb af kategori 0, 1 og 2 produkter betales der for den højeste sats. Samtidig kan man maksimalt betale en fragtpris. Det vil sige at du fx kan kan købe uanet mængder af kategori 1 og stadig kun betale 89,00 dkk ekskl. moms for levering.

Fragtpriser:

Kategori 0: 29,00 ekskl. moms
Kategori 1: 89,00 ekskl. moms
Kategori 2: 319,00 ekskl. moms

Kategori 3 produkter kan ikke ligges i kurv, hvorfor der ikke fremgår fragt eller pris af disse. Dette skyldes stykantal kombineret med vægt og dimensioner. Varen fremgår derfor blot med en afhentningspris eller slet ingen pris. Såfremt varen ønskes fragtet til en given lokation skal varen bestilles ved at sende en forespørgsel eller kontakte Erenfred Pedersen A/S telefonisk. Herefter vil der blive beregnet en fragtpris baseret på produktantal, dimensioner og vægt.

Levering sker med Danske Fragtmænd. Leveringstiden er inddelt i 3 kategorier:

Grøn: 1-2 dage
Gul: 3-5 dage
Rød: Skaffevare - leveringstiden kan variere

Vi leverer til: Brofaste øer i Danmark. Til ikke-brofaste øer kan https://www.ep.dk levere mod forudgående aftale med Erenfred Pedersen A/S’ indkøbsafdeling. Der vil, ved levering til ikke bro-faste øer, opkræves et yderligere fragt-gebyr. Indkøbsafdelingen kan kontaktes på telefon 70 26 77 22.

Der skal i øvrigt forventes en forlænget leveringstid til ikke-brofaste.

For at modtage kategori 2 og 3-produkter skal du være opmærksom på, at disse leveres som pallevarer. Dette betyder at du som privat person enten skal være hjemme eller angive en tilgængelig placering, hvor Danske Fragtmænd kan stille varerne. Dette gøres i kommentarfeltet under check-out, hvor du kan træffe aftale om leveringssted og tidspunkt.

9. Er leveringsklausul aftalt, fortolkes denne i henhold til de ved aftalens indgåelse gældende INCOTERMS. Er ingen leveringsklausul særskilt aftalt, anses levering for sket "Ex Works".

Leveringstid. Forsinkelse

10. Såfremt parterne i stedet for et bestemt leveringstidspunkt har angivet et tidsrum, inden for hvilket levering skal finde sted, anses dette tidsrum at løbe fra aftalens indgåelse.

11. Finder sælgeren, at han ikke kan levere i rette tid, eller må forsinkelse fra hans side anses for sandsynlig, skal han uden ugrundet ophold give køberen skriftlig meddelelse herom og samtidig angive årsagen til forsinkelsen samt så vidt muligt det tidspunkt, da levering påregnes at kunne finde sted. Undlader sælgeren at give sådan meddelelse, skal han, uanset bestemmelserne i punkterne 13 og 14, erstatte køberen de merudgifter, denne påføres, og som han ville have undgået, såfremt han havde fået meddelelsen i tide.

12. Forsinkes leveringen som følge af en omstændighed, som i henhold til punkt 36 udgør en ansvarsfrihedsgrund eller som følge af en handling eller undladelse fra købers side, herunder sælgerens suspension af aftalens opfyldelse i henhold til punkt 18, forlænges leveringstiden i det omfang, som det efter omstændighederne er rimeligt. Leveringstiden skal forlænges, selv om årsagen til forsinkelsen indtræffer efter udløbet af den oprindeligt aftalte leveringstid.

13. Hvis sælgeren ikke leverer materiellet i rette tid, er køberen berettiget til konventionalbod fra den dag, hvor levering skulle have fundet sted. Konventionalboden udgør 0,5 pct. af den aftalte købesum for hver hele uge,
forsinkelsen varer. Såfremt alene en del af materiellet er forsinket, beregnes konventionalboden af den del af købesummen, der dækker den del af materiellet, som på grund af forsinkelsen ikke kan tages i brug. Konventionalboden kan ikke overstige 7,5 pct. af dette beregningsgrundlag. Konventionalboden forfalder til betaling ved skriftligt påkrav fra køberen, dog tidligst når materiellet leveres fuldt ud eller eventuelt på det tidspunkt, hvor køberen hæver aftalen i henhold til punkt 14. Køberen fortaber sin ret til konventionalbod, såfremt han ikke har fremsat skriftligt krav herom inden 6 måneder efter, at levering skulle have fundet sted.

14. Såfremt køberen er berettiget til maksimal konventionalbod i henhold til punkt 13, og materiellet fortsat ikke leveres, kan køberen ved skriftlig meddelelse til sælgeren kræve levering og fastsætte en sidste, rimelig frist, som ikke kan være kortere end 1 uge. Såfremt sælgeren heller ikke leverer inden for den fastsatte frist, og dette ikke skyldes forhold, som køberen bærer ansvaret for, kan køberen ved skriftlig meddelelse til sælgeren hæve aftalen for så vidt angår den del af materiellet, som ikke kan tages i brug på grund af forsinkelsen. Køberen har, såfremt han således hæver aftalen, herudover krav på erstatning for det tab, han har lidt ved sælgerens forsinkelse, dersom tabet overstiger den maksimale konventionalbod, han har kunnet kræve i henhold til punkt 13. Denne erstatning kan ikke overstige 7,5 pct. af den del af den aftalte købesum, som dækker den del af materiellet, for hvilken aftalen hæves. Køberen har desuden ret til, ved skriftlig meddelelse til sælgeren, at hæve aftalen, såfremt det står klart, at der vil indtræffe en forsinkelse, som efter reglerne i punkt 13 ville give køberen ret til maksimal konventionalbod. Ved en sådan ophævelse har køberen ret til såvel maksimal konventionalbod som erstatning i henhold til nærværende punkts tredje stykke. Bortset fra konventionalbod i henhold til punkt 13 og ophævelse med begrænset erstatning i henhold til punkt 14 er ethvert krav fra køberen i anledning af sælgerens forsinkelse udelukket. Denne begrænsning i sælgerens ansvar gælder ikke, såfremt sælgeren har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

15. Finder køberen, at han ikke vil kunne modtage materiellet på den aftalte dag, eller må forsinkelse fra hans side anses som sandsynlig, skal han uden ugrundet ophold give sælgeren skriftlig meddelelse herom og samtidig angive årsagen til forsinkelsen samt så vidt muligt det tidspunkt, da modtagelse påregnes at kunne finde sted. Undlader køberen at modtage materiellet på den aftalte dag, er han desuagtet forpligtet til at erlægge enhver af levering betinget betaling, som om levering af det pågældende materiel havde fundet sted. Sælgeren skal sørge for, at materiellet opbevares for køberens regning og risiko. På køberens anmodning skal sælgeren forsikre materiellet for køberens regning.

16. Medmindre køberens i punkt 15 angivne undladelse skyldes et i punkt 36 nævnt forhold, kan sælgeren skriftligt opfordre køberen til at modtage materiellet inden for en rimelig tid. Undlader køberen - af årsager som sælgeren ikke bærer ansvaret for - at modtage materiellet indenfor et sådant tidsrum, er sælgeren berettiget til ved skriftlig meddelelse til køberen at hæve aftalen for den leveringsklare del af materiellet, som på grund af køberens undladelse ikke bliver leveret. Sælgeren har da ret til erstatning for den skade, som køberens misligholdelse har påført ham. Erstatningen kan ikke overstige den del af købesummen, der dækker den del af materiellet, som ophævelsen omfatter.

Betaling

17.0 Betalingsbetingelser-/muligheder ved køb på https://www.ep.dk.

Som erhvervskunde på https://www.ep.dk er der mulighed for at blive godkendt til fakturakøb, samtidig med at der ved brugeroprettelse kan indgåes aftale om samhandel. Dette vil ske i samarbejde med den ansvarlige sælger i dit postnummer.

På www.ep.dk kan der yderligere betales med:
Dankort (ingen gebyrer)
Nationalt udstedt kreditkort (2,00 % af totalbeløbet ekskl. moms i gebyr. Minimum 0,70 DKK)
Der er forbundet et kortgebyr med brug af de forskellige betalingsmuligheder. Gebyret for at benytte de respektive betalingskort og -måder, er oplyst i parentesen.
Beløbet hæves først på dit kort, når varerne sendes fra https://www.ep.dk. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet.

17. Medmindre andet er aftalt, skal den aftalte købesum med tillæg af eventuel moms faktureres med en tredjedel ved aftalens indgåelse og med en tredjedel ved sælgerens skriftlige meddelelse om, at den væsentlige del af materiellet er rede til levering. Restbeløbet faktureres ved leveringen af materiellet. Beløbene forfalder til betaling 30 dage efter fakturadato.

18. Betaler køberen ikke til aftalt tid, har sælgeren fra forfaldsdagen krav på morarente med den rentesats, som gælder i henhold til lovgivning om renter ved forsinket betaling i sælgerens land. Betaler køber ikke til aftalt tid, har sælgeren desuden ret til, efter at have givet køberen skriftlig meddelelse herom, at suspendere opfyldelsen af sine kontraktforpligtelser indtil betaling sker.

19. Såfremt køberen ikke efter 3 måneder har betalt det forfaldne beløb, er sælgeren berettiget til ved skriftlig meddelelse til køberen at hæve aftalen og foruden morarente at kræve erstatning af køberen for det tab, han har lidt. Erstatningen kan ikke overstige den aftalte købesum.

Ejendomsforbehold

20. Materiellet forbliver sælgerens ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud, i den udstrækning et sådant ejendomsforbehold er gyldigt.

​Ansvar for mangler

21. Sælgeren er forpligtet til at afhjælpe alle mangler, som skyldes fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling, ved at foretage reparation eller udskiftning af materiellet i overensstemmelse med punkterne 23-33 nedenfor. Sælgerens ansvar omfatter ikke mangler, forårsaget af materiale, som er tilvejebragt af køberen, eller af konstruktioner, der er foreskrevet eller specificeret af denne.

22. Sælgerens ansvar omfatter ikke mangler, som skyldes årsager, opstået efter at risikoen er gået over på køberen. Ansvaret omfatter f.eks. ikke mangler, som opstår som følge af, at de i aftalen forudsatte arbejdsforhold ikke er til stede eller af ukorrekt anvendelse af materiellet. Ansvaret omfatter heller ikke mangler, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, urigtig montering foretaget af køberen, ændringer foretaget uden sælgerens skriftlige samtykke eller reparationer, som køberen har udført på fejlagtig måde. Endelig omfatter ansvaret ikke normal slitage og forringelser.

23. Sælgerens ansvar omfatter kun mangler, som viser sig inden et år fra den dag, materiellet blev leveret. Anvendes materiellet mere intensivt, end det er aftalt, forkortes denne periode forholdsmæssigt.

24. For dele, som er udskiftet eller repareret ifølge punkt 21, påtager sælgeren sig de samme forpligtelser, som gælder for det oprindelige materiel i et tidsrum af et år. For materiellets øvrige dele forlænges den i punkt 23 nævnte periode kun med det tidsrum, materiellet ikke har kunnet anvendes som følge af mangler, som sælgeren har ansvaret for.

25. Køberen skal give skriftlig meddelelse om en mangel til sælgeren uden ugrundet ophold, efter at manglen har vist sig, og i intet tilfælde senere end 2 uger efter, at fristen i punkt 23, jf. punkt 24, er udløbet. Meddelelsen skal indeholde en beskrivelse af, hvorledes manglen ytrer sig. Såfremt køberen ikke giver sælgeren skriftlig meddelelse om en mangel inden for de frister, som er angivet ovenfor, fortaber køberen retten til at fremsætte krav i anledning af manglen. Såfremt der er grund til at antage, at manglen kan medføre risiko for skade, skal sådan meddelelse gives straks. Gives meddelelsen ikke straks, fortaber køberen retten til at fremsætte krav i anledning af skade, som indtræder, og som ville være undgået, såfremt sådan meddelelse var blevet givet.

26. Efter at have modtaget skriftlig meddelelse fra køberen i henhold til punkt 25 skal sælgeren afhjælpe manglen uden ugrundet ophold. Afhjælpning indenfor denne frist skal finde sted på et sådant tidspunkt, at køberens virksomhed ikke forstyrres i unødigt omfang. Sælgeren skal selv bære omkostningerne herved i henhold til bestemmelserne i punkterne 21-32. Reparationen foretages hos køberen, medmindre sælgeren finder det hensigtsmæssigt, at den mangelfulde del eller eventuelt materiellet retumeres, således at sælgeren kan foretage reparation eller udskiftning hos sig selv. Kræver demontering og montering af delen speciel fagkundskab, er sælgeren forpligtet til at foretage sådan demontering og montering. Er en sådan speciel fagkundskab unødvendig, er sælgerens forpligtelse vedrørende den mangelfulde del opfyldt, når han har leveret en tilbørligt repareret eller udskiftet del til køberen.

27. Såfremt køberen har afgivet en sådan meddelelse, som nævnt i punkt 25, og det viser sig, at der ikke foreligger nogen mangel, som sælgeren bærer ansvaret for, har sælgeren ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, reklamationen har påført ham.

28. Såfremt afhjælpning af manglen medfører indgreb i andet end materiellet, påhviler arbejdet og omkostningerne herved køberen.

29. Enhver forsendelse i forbindelse med reparation eller udskiftning skal ske for sælgerens regning og risiko. Køberen skal følge sælgerens instruktioner om forsendelsesmåde.

30. Køberen skal bære de meromkostninger, som sælgeren påføres ved afhjælpning af mangler som følge af, at materiellet befinder sig på et andet sted end det i aftalen angivne bestemmelsessted eller - hvis et sådant ikke er angivet - leveringsstedet.

31. Mangelfulde dele, som udskiftes i henhold til punkt 21, stilles til sælgerens disposition og bliver hans ejendom.

32. Såfremt sælgeren ikke inden rimelig tid opfylder sine forpligtelser i henhold til punkt 26, kan køberen skriftligt give sælgeren en sidste frist for opfyldelse. Er forpligtelserne ikke opfyldt inden udløbet af den fastsatte frist, kan køberen efter eget valg: a) lade udføre de reparationer, som er nødvendige, og/eller få fremstillet nye dele for sælgerens regning og risiko forudsat, at han gør dette på en fornuftig og rimelig måde, eller b) kræve forholdsmæssigt afslag, dog højst 15 pct. af den aftalte købesum. Såfremt manglen er væsentlig, kan køberen i stedet hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til sælgeren. Køberen har også ret til således at hæve aftalen, såfremt manglen efter tiltag som nævnt under a) fortsat er væsentlig. Køberen kan ved ophævelse kræve erstatning for sit tab, dog højst 15 pct. af den aftalte købesum.

33. Uanset bestemmelserne i punkterne 21-32 gælder sælgerens mangelsansvar ikke for nogen del af materiellet ud over 2 år fra den i punkt 23 nævnte periodes begyndelse.

34. Sælgeren har intet ansvar for mangler ud over det i punkterne 21-33 foreskrevne. Dette gælder ethvert tab, manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab. Denne begrænsning i sælgerens ansvar gælder ikke, dersom han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

Ansvar for tingskade, forvoldt af materiellet (produktansvar)

35. Køberen skal holde sælgeren skadesløs i den udstrækning, sælgeren pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade og sådant tab, som sælgeren efter dette punkts andet og tredje stykke ikke er ansvarlig for overfor køberen. Sælgeren er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af materiellet: a) på fast ejendom eller løsøre, eller for følgerne af sådan skade, som indtræder, medens materiellet er i køberens besiddelse, b) på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår. De nævnte begrænsninger i sælgerens ansvar gælder ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Hvis tredjemand fremsætter krav mod sælger eller køber om erstatning for skade eller tab som omhandlet under dette punkt, skal den anden part straks underrettes skriftligt herom. Sælger og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstoleller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af materiellet. Det indbyrdes forhold mellem køber og sælger skal dog altid afgøres ved voldgift i henhold til punkt 39.

Ansvarsfrihed (force majeure)

36. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld: arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, handels- og valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i
dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder, som nævnt, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses ved indgåelsen af aftalen.

37. Det påhviler den part, der ønsker at påberåbe sig nogen ansvarsfrihedsgrund, som nævnt i punkt 36, ufortøvet, skriftligt at underrette den anden part om dens opståen og ophør. Ved force majeure hos køberen skal denne dække de omkostninger, sælgeren pådrager sig for at sikre og beskytte materiellet.

38. Uanset hvad der i øvrigt følger af disse almindelige leveringsbetingelser, kan enhver af parterne hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden part, såfremt aftalens opfyldelse vil blive hindret i mere end 6 måneder af en begivenhed, som nævnt i punkt 36.

Tvister. Lovvalg.

39. Tvistigheder i anledning af aftalen og alt, som har sammenhæng hermed, kan ikke underkastes domstolenes prøvelse, men skal afgøres ved voldgift i overensstemmelse med de lovregler om voldgift, som gælder i sælgerens land.

40. Alle retsspørgsmål, der måtte opstå i anledning af aftalen, skal bedømmes efter loven i sælgerens land.

For alle ordrer og leverancer gælder de Nordiske Almindelige leveringsbetingelser NL 01 med de tilføjelser og fravigelser, der er fastsat i det nedenstående.

1. Pkt. 13 i NL 01 (om KONVENTIONALBOD) finder kun anvendelse, hvis det er aftalt SÆRSKILT, og aftalen skal være bekræftet af sælger i dennes ordrebekræftelse.

2. Pkt. 14 i NL 01 (om HÆVERET og ERSTATNING for købers tab ved leverancens forsinkelse) finder kun anvendelse i sin helhed, hvis det er aftalt SÆRSKILT og ved samtidig vedtagelse af pkt. 13. Aftalen skal være bekræftet af sælger i dennes ordrebekræftelse. Er der ikke truffet sådan særskilt aftale gælder pkt. 14 med følgende modifikationer: Såfremt forsinkelse indtræder, og materialet fortsat ikke kan leveres, kan køber ved skriftlig meddelelse til sælger kræve levering og fastsætte en sidste rimelig frist, som ikke kan være kortere end 4 uger. Denne frist kan dog først afgives,
når forsinkelsen overstiger 8 uger. Køber har, i tilfælde af forsinkelse udover denne fastsatte frist, kun hæveret og ret til erstatning iflg. pkt. 14, såfremt sælger ikke, efter købers fastsættelse af ovennævnte sidste frist, træffer rimelige foranstaltninger overfor sælgers leverandør til at sikre levering. Køber har dog hæveret, men ikke ret til erstatning iflg. pkt. 14, såfremt den forsinkede leverance er af en sådan karakter, at den, efter den forsinkede levering fra sælgers leverandør, af sælger, inden for en rimelig frist og mindst til sælgers indkøbspris, kan afsættes til anden side eller kan returneres til sælgers leverandør. Erstatningen kan i denne forbindelse maksimalt udgøre 5 % af købesummen for den forsinkede leverance.
Bortset fra konventionalbod i henhold til særskilt aftale, er ethvert andet krav fra køber i anledning af sælgers forsinkelse udelukket.

3. Pkt. 17 i NL 01 vedrørende betaling er i det hele fraveget, idet følgende bestemmelse finder anvendelse: Stk. 1. Betaling erlægges kontant ved modtagelse af leverance. I tilfælde af at sælger har ydet køber kredit, og betaling af skyldige beløb udebliver mere end 7 dage efter det aftalte forfaldstidspunkt, forfalder ethvert skyldigt beløb til øjeblikkelig betaling. Køber er ved for sen betaling forpligtet til af skyldige beløb at svare morarente i overensstemmelse med den til enhver tid gældende morarentesats i den danske Rentelov. Stk. 2. Reklamation fra køber i forbindelse med forsinkelse, mangler eller produktansvar berettiger ikke køber til at undlade at betale købesummen til aftalt tid.

4. Pkt. 35 i NL 01 gælder i sin helhed. Dog er sælger i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.

Returvarer

5.1 Varer tages kun retur efter forudgående aftale. Ved godkendt returnering skal varen være bilagt godkendt returnummer. Varen skal returneres i ubeskadiget original emballage. Returnering af lagerførte varer inden 8 dage, krediteres uden returfradrag men eksklusiv eventuelt forsendelsesudlæg. Ellers krediteres godkendte returneringer kun mod et returgebyr på 25 % af varens værdi. Ved fejlekspedition fra EP's side krediteres fuldt ud. Skaffevarer og specielt hjemtagne varer tages ikke retur.

Priser

6.1 Samtlige tilbudte og aftalte priser er i danske kroner gældende ekskl. moms og forsendelse. Der tages forbehold for prisstigninger i forhold til de i kataloget angivne priser.

Levering

Varer leveres ab EP centrallager, med mindre varen er lagervare i den enkelte afdeling. Større og tungere varer/partier som stillads, afspærringsmateriel, byggepladshegn etc. leveres altid ab fabrik. Der tages i kataloget 2010-2011 forbehold for fejl i de opgivne priser, billedmateriale, tekster og angivne data.

update docs